Er werd zelfs al ( in de regen )  een biertje op dit succes gedronken. Maar de volgende dag bleek dat ook in dit geval de wens de vader van de gedachte was geweest. Het betrof "slechts" de ietwat zwaarder dan normaal uitvallen funderingen van de achtergevels van enkele 17e eeuwse woningen. Jammer, maar die biertjes hadden we in elk geval toch mooi gehad.

Toen de voorbereidende werkzaamheden door de uitvoerder verlegd werden naar de andere zijde van de Dubbele Poortstraat, richting z.g. Keldermanspoort ( de oude land- en waterpoort dus )  deed er zich echt een ontdekking voor. De graafmachine legde de bovenkant van een zeer zwaar metselwerk bloot en de structuur ervan verraadde duidelijk  dat we te maken moesten hebben met een deel van een gewelf. De snel geraadpleegde kaart van Jacob van Deventer uit 1560 gaf aan dat op die plek een  brug over de haven had gelegen en het was dus zo goed als zeker dat dit de resten ervan moesten zijn. Toen bij verder onderzoek ook nog een stuk kademuur werd aangetroffen dat aansloot op het bij genoemde poort nog zichtbare exemplaar was er geen twijfel meer mogelijk. Dit moest de in een archiefstuk uit 1564 genoemde “Steenbrugge” zijn. Dat  er in 1540 al een brug op die plaats lag blijkt ook uit een tekst waarin gesproken wordt over de reparatie van de “kaaye” tussen beide bruggen van de haven. Met de andere kan dan de Vischbrug bedoeld zijn.

 

In een drietal dagen werden de resten  van kade en poort met vereende krachten en onder grote publieke belangstelling uitgegraven, opgepoetst, gemeten, getekend en gefotografeerd. Voor de meeste betrokkenen betekende het vinden van dit uit baksteen en Ledesteen opgetrokken brugrestant een heuse opsteker, maar tegelijkertijd besefte men terdege dat hiermee een groot probleem was geschapen. Want wat moet er met  de vondst gaan gebeuren? Aangezien de nieuwe haven niet overal gelijk loopt met de oude en er naast de vondstplek een woning op de oude havenbedding is blijven staan, zitten de restanten overduidelijk in de weg voor een goede doorstroming van het water in het nieuwe havenbassin. En dus zullen de gemaakte plannen aanzienlijk aangepast moeten worden wil men dit relict uit de tijd dat Hulst nog een belangrijke havenstad in het noorden van Vlaanderen was bewaren. Het is in elk geval een hoopvol teken dat van af het begin alle betrokken partijen van het belang van deze ontdekking overtuigd waren en zich bereid verklaarden om  over mogelijke oplossingen na te denken, wel beseffend dat aan het behoud van brug en kademuur een behoorlijk prijskaartje zou kunnen hangen. Hopelijk resulteert die goede wil in een gunstig resultaat en gaat in Hulst niet weer een historisch monument verloren.


Mark Zwartelé, Werkgroep Archeologie Hulst

Na de vischbrug nu de steenbrugghe in beeld

Toen na de sloop van de verkrotte panden aan de Overdamstraat en de Bierkaai het puin was afgevoerd en de stofwolken waren gaan liggen werd het weer een tijdje rustig  op het oude haventerrein van  Hulst. Wel onderzochten de leden van onze werkgroep de her en der verspreide afvalkuilen en leegden ze de bovenste delen van de zichtbare beerbakken en waterputten omdat het aardewerk wat zich daar eventueel in bevond toch maar door de rupsbanden van het te verwachten werkverkeer vermorzeld zou worden. Ook werd de bodem met een metaaldetector afgezocht en dat leverde maar liefst zo 'n driehonderd vondsten op. Dit betrof dan vele musket- en pistoolkogels, maar ook heel wat munten, rekenpenningen, gespen, lakenloden en gewichtjes.

Toen de werkzaamheden aan de nieuwe haven tenslotte echt van start gingen werd eerst de bodem geëgaliseerd en de tracés van de soilmixwanden een stukje uitgegraven. Dit had tot gevolg dat een aantal funderingen die nu zichtbaar waren geworden opgemeten en ingetekend moesten  worden. Volop werk dus voor de beschikbare werkgroepleden. Even steeg tijdens dit werk de spanning aanzienlijk toen het er op leek dat een deel van de oude kademuren in beeld was gekomen.

Bij de foto's:

1. Kaart van Van Deventer met beide bruggen.

2. De steenbrugghe wordt blootgelegd door Werkgroep

    Archeologie Hulst.

3. Mooi is te zien dat de buitenkant trapsgewijs

    gemetseld is. Achter de brugpeiler nog een stuk van

    de oude kademuur.

4. Fred en Karel-Jan aan het meten en tekenen.